КОПІЯ

 

ПРОЕКТ

ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ (ДОГОВОРУ)

 

м.______________                                                                          "____"_____________ 20 __ р. *                                                                                                                        

 

 

Підприємство, установа, організація _____________________________, іменована надалі "Роботодавець", в особі ___________________________________, що діє на підставі __________, з одного боку, і громадянин ____________________________________, іменований надалі "Працівник", з іншого боку, уклали цей Трудовий контракт (договір) про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ І ТЕРМІН ДІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ (ДОГОВОРУ)

 

1.1. Відповідно до письмової заяви Працівника Роботодавець приймає його на роботу на посаду _________________________________________________________________________.

1.2. Працівник зобов'язується виконувати всі роботи, що обумовлюються посадою, на яку він призначений, а також трудовими обов'язками і конкретними завданнями (дорученнями), що встановлюються в усній або письмовій формі адміністрацією Роботодавця.

1.3. Термін дії цього Трудового контракту (договору) встановлюється на термін __________ в межах дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

 

2. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВИНАГОРОДИ ПРАЦІВНИКА

 

2.1. Роботодавець встановлює Працівникові місячний посадовий оклад в сумі _________________________________________________________________________________

(цифрами та прописом).

Встановлений місячний посадовий оклад може бути збільшений залежно від результатів роботи Працівника і розсуд Роботодавця.

2.2. За високоякісне виконання Працівником своїх посадових обов'язків, а також за виконання особливо важливих і термінових робіт Роботодавець може встановлювати Працівникові надбавку.

2.3. Залежно від фінансових результатів діяльності Роботодавця Працівник може бути премійований, а також отримати матеріальну допомогу.

2.4. Працівникові встановлюється 40-годинний робочий тиждень.

2.5. Працівникові встановлюється щорічна оплачувана відпустка тривалістю ___________ календарних днів.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Роботодавець зобов'язується:

а) виконувати чинне трудове законодавство;

б) виконувати умови матеріальної винагороди Працівника;

в) здійснювати соціальне, медичне та інші види обов'язкового страхування Працівника;

3.2. Працівник зобов'язується:

а) сумлінно виконувати договірні зобов'язання;

б) суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, а також положення з техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки;

в) постійно підвищувати свою кваліфікацію;

г) не розголошувати відомості, що складають службову комерційну таємницю Роботодавця;

д) нести інші обов'язки, що обумовлюються чинним законодавством і цим Трудовим контрактом (договором).

 

 

4. ПРАВА СТОРІН

 

4.1. Працівник має право:

а) вносити пропозиції, направлені на підвищення ефективності діяльності фірми;

б) користуватися іншими правами, обумовленими чинним трудовим законодавством.

4.2. Роботодавець має право:

а) встановлювати для Працівника правила внутрішнього розпорядку;

б) вимагати від Працівника суворого дотримання трудової дисципліни;

в) застосовувати до Працівника відповідно до чинного законодавства міри дисциплінарного впливу;

г) встановлювати перелік відомостей про діяльність Роботодавця, що складають службову  комерційну таємницю, а також заходи їх захисту і відповідальність (зокрема матеріальну) за їх розголошування;

д) користуватися іншими правами, обумовленими чинним трудовим законодавством.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання Працівником зобов'язань згідно цього Трудового контракту (договору) він зобов'язаний відшкодувати Роботодавцеві заподіяні таким невиконанням або неналежним виконанням збитки відповідно до чинного законодавства.

5.2. У разі порушення своїх зобов'язань Роботодавець відшкодовує збитки Працівникові в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

6. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ (ДОГОВОРУ)

 

6.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з цього Трудового контракту (договору) або у зв'язку з ним, по можливості вирішуватимуться шляхом переговорів між сторонами.

6.2. Трудовий договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою сторін. Однією зі сторін цей Трудовий контракт (договір) може бути розірваний на підставах, передбачених чинним законодавством.

 

7. ІНШІ УМОВИ

 

7.1. Цей Трудовий контракт (договір) складений в двох примірниках (по одному для кожної сторони) і вступає в силу з моменту видання адміністрацією Роботодавця наказу про призначення Працівника на посаду, вказану в п.1.

 

АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ ТА ІНШІ ДАНІ СТОРІН:

 

 

Роботодавця                                                                            Працівника

 

 

                                                             

Підписи сторін:*

Роботодавець                                                                                                        Працівник

 

 

*Проект посвідчується роботодавцем в установленому порядку, без зазначення дати укладання та підписів сторін.