Київський міський центр зайнятості (далі – центр зайнятості) запрошує до участі у відборі заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - заклад освіти), які надають освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) послуги з проживання зареєстрованих безробітних (далі – відбір).

Відбір проводиться відповідно до ст. 35 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 269, у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25.10.2019 №1553

 Пропозиції щодо участі у відборі приймаються за адресою:

вул. Жилянська, 47-б, м. Київ, 01033, МСП 01033, кабінет №312

контактний телефон (044)  244-94-59.

Пропозиції приймаються в робочі дні: з 10:00 до 13:00

 

Для участі у відборі заклади освіти подають пропозиції про участь у відборі разом із такими документами:

1) щодо організації професійного навчання:

- інформацію (подається у довільній формі та підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою) про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією, або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

- інформацію (подається у довільній формі та підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою) про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти. Кошторис затверджується керівником закладу освіти або уповноваженою особою, скріплюється печаткою закладу освіти та підписується головним бухгалтером закладу освіти або уповноваженою особою;

- інформацію (подається у довільній формі та підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою) про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти;

- інформацію про наявність баз для проведення виробничої практики;

 

2) щодо організації проживання в період навчання:

- інформацію (подається у довільній формі та підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою) про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

- інформацію (подається у довільній формі та підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою) про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

 

Разом із вищезазначеними документами заклади освіти надають інформацію у довільній формі про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

 

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є:

- місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці (місто Київ);

- наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

- наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм;

- наявність баз для проведення виробничої практики.

 

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є:

- відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

 

Заклади освіти забезпечують актуальність відомостей про професії, спеціальності (програми, галузі знань), за якими буде здійснюватися професійне навчання зареєстрованих безробітних; про матеріально-технічне, навчально-методичне, кадрове забезпечення; про наявність баз для проведення виробничої практики; про вартість навчання та (або) проживання. У разі зміни відповідних даних заклади освіти протягом 15 робочих днів можуть подавати оновлену інформацію до Київського міського центру зайнятості.

 

Список професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних